Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji w formacie PDF można pobrać tu.

Przeglądaj kompetencje (rozwiń)

Poziom edukacyjny:

edukacja formalna
edukacja ustawiczna

Kategorie kompetencji:

  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)
  • (rozwiń)

Wybrane kompetencje – Szkoła podstawowa 4-6

Prawo w komunikacji i mediach

Prawa wyłączne i monopole intelektualne

- Potrafi reagować w przypadku, gdy ktoś przypisuje sobie autorstwo cudzego utworu (np. zgłosić nadużycie administratorowi serwisu internetowego).
- Ma bardziej rozwiniętą świadomość autorstwa i współautorstwa, (np. konsultuje z innymi osobami zakres prac nad utworem oraz zasady jego wykorzystania).
- Ma bardziej szczegółową wiedzę na temat sposobów korzystania z dóbr niematerialnych, które nie wymagają niczyjej zgody (np. korzystanie z biblioteki, prawo do czytania); odróżnia wykorzystanie informacji z książki od skopiowania tekstu książki (bez oznaczenia cytatu), nie kopiuje do własnych prac cudzych tekstów ponad zakres dozwolonego cytowania.
- Wie, że korzystanie z dzieła zależnego wymaga zgody twórcy oryginału (np. umieszcza na stronach internetowych tylko te remiksy, które mieszczą się w granicach dozwolonego cytowania).
- Wie, że różne prawa wyłączne odnoszą się nie tylko do kultury (prawo autorskie), ale też do techniki (patenty) itp. Wie np., że potrzebna jest zgoda nie tylko na rozpowszechnienie cudzej książki, ale też na wyprodukowanie cudzego opatentowanego wynalazku.