Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

Test wiedzy w zakresie edukacji medialnej i cyfrowej

Test powstał w ramach projektu „Collegium Młodych – media i technologie” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Użytkowników, którzy wypełnili test kompetencji, zachęcamy do wypełnienia FORMULARZU DANYCH OSOBOWYCH i przesłania go na adres fundacji. Pozwoli nam to na zaraportowanie naszych działań do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowoczesna Polska (ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udziału w projekcie „Collegium Młodych - media i technologie”. Osobom, których dane są zbierane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej informacji w polityce prywatności.

Projekt „Collegium Młodych – media i technologie” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dane zawarte w formularzu mogą być przekazane NCBiR w ramach sprawozdawczości i kontroli realizacji projektu.