1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

To jest projekt na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Jak zachować przeszłość? Projekt digitalizacyjny

wróć do spisu treści

Zadanie ?

Zadaniem uczestników i uczestniczek jest zachowanie w formie cyfrowej wybranego fragmentu przeszłości. Każda grupa zastanowi się, co jest dla nich istotne, a co z biegiem czasu może nie być dostępne. Wybierze również odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia digitalizacji.

Celem projektu jest:

 • zapoznanie uczestników z celem i narzędziami digitalizacji,
 • nabycie umiejętności tworzenia archiwum internetowego,
 • wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie.
wróć do spisu treści

Rezultat ?

Stworzenie internetowego archiwum ze zgromadzonych materiałów oraz zaprezentowanie go na forum grupy.

wróć do spisu treści

Czas trwania ?

Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 6 tygodni.

Projekt można odpowiednio zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając zakres działań, aby czas realizacji wynosił 4 lub 8 tygodni.

wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?

Wiedza

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, czym jest digitalizacja,
 • znają narzędzia służące do digitalizacji.

Umiejętności

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią pracować w grupach;
 • posiadają umiejętności organizacyjne i współpracy w grupie;
 • potrafią dzielić się zadaniami;
 • potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy grupie;
 • umieją wybrać fragment przeszłości, który chcą zachować;
 • potrafią podjąć decyzję odnośnie tego, jaki rodzaj materiału będą digitalizować;
 • potrafią wykorzystać narzędzia i technologię do digitalizacji;
 • potrafią udokumentować wybrany materiał w formie cyfrowej;
 • potrafią stworzyć cyfrowe archiwum w internecie;
 • potrafią zaprezentować swoje archiwum.
wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?

 1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
 2. Wybranie materiału do dokumentacji cyfrowej.
 3. Doprecyzowanie pomysłu i przygotowanie planu działania.
 4. Przemyślenie i przygotowanie narzędzi potrzebnych do digitalizacji. Zorganizowanie pracy.
 5. Podział zadań wewnątrz grupy projektowej.
 6. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Archiwum — podział zadań” (ODT, DOC).
 7. Spotkanie konsultacyjne I.
 8. Gromadzenie materiału w formie cyfrowej.
 9. Założenie archiwum internetowego.
 10. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC).
 11. Spotkanie konsultacyjne II.
 12. Dalsze gromadzenie, porządkowanie i opisywanie materiału w formie cyfrowej.
 13. Uzupełnianie archiwum internetowego gromadzonym materiałem.
 14. Wypełnienie karty pracy grupy projektowej „Prezentacja archiwum” (ODT, DOC).
 15. Spotkanie konsultacyjne III.
 16. Ćwiczenie prezentacji.
 17. Prezentacja projektów-archiwów.
 18. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?

Wprowadzenie do projektu

Na spotkaniu wprowadzającym uczestniczki i uczestnicy:

 • zostaną przydzieleni do grup projektowych,
 • zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych,
 • zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem,
 • zaplanują następne spotkanie grup projektowych,
 • dowiedzą się, czym jest digitalizacja,
 • poznają narzędzia do digitalizacji.
1.

Napisz na tablicy tytuł projektu „Jak zachować przeszłość?”. Zapytaj grupę, jakie znają sposoby zachowywania przeszłości. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

Jeśli poniżej wymienione sposoby nie pojawią się wśród odpowiedzi, zwróć uwagę na:

 • ustnie przekazywane historie,
 • notatki,
 • zdjęcia i negatywy filmowe,
 • zdjęcia cyfrowe,
 • filmy cyfrowe,
 • skany dokumentów,
 • nagrania cyfrowe dźwięku.

Wprowadź pojęcie digitalizacji. Podkreśl, że digitalizacja to zachowywanie różnych materiałów w formie cyfrowej. Zapytaj, jakich narzędzi można używać do digitalizacji. Zwróć uwagę na tytuł projektu. Powiedz, że projekty, które uczestnicy i uczestniczki będą realizować, mają na celu stworzenie cyfrowego archiwum wybranego przez grupy kawałka przeszłości. Wybór należy do grup.

Przykładowe archiwa:

 • archiwum zdjęć i filmów z życia szkoły w formie kanału na YouTube'ie,
 • archiwum z nagraniami historii starszych ludzi w formie bloga,
 • archiwum zdjęć ważnych dla społeczności miejsc w formie internetowego albumu,
 • archiwum skanów fotografii,
 • archiwum skanów kroniki szkolnej
 • i wiele innych, w zależności od pomysłowości i wyobraźni.
2.

Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).

Zwróć uwagę przede wszystkich na:

 • samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do realizacji projektu,
 • ideę pracy w grupie przy projekcie,
 • czas trwania projektu,
 • spotkania konsultacyjne,
 • karty pracy grupy projektowej,
 • tabele oceniania.
3.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Daj każdej grupie harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Zwróć uwagę na:

 • terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe, ustalcie ich daty i godziny),
 • kolejność działań w projekcie.

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.

4.

Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabele oceniania. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi materiałami.

Zwróć uwagę że:

 • karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i oceny pracy grupy;
 • karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować projekt na poszczególnych etapach.

Poproś grupy o zapoznanie się z tabelami oceny.

Spotkanie konsultacyjne I

Zapytaj grupę, co zdecydowała się dokumentować w formie cyfrowej. Dlaczego chcą zachować właśnie ten materiał? Wspólnie omówcie wypisane działania.

Zwróć uwagę na:

 1. wypisane działania i terminy

  • Czy realne jest wykonanie takiego projektu?
  • Czy działania są szczegółowo wypisane?
  • Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?
  • Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne działania?
  • Jak są rozdzielone zadania między osobami?
  • Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do wykonania zadań?
 2. projekt jako całość

  • Czy grupa posiada umiejętności do wykonania projektu?
  • Czy kwestie techniczne nie będą przeszkodą w realizacji projektu?
  • Czy grupa posiada potrzebne zasoby albo wie, jak je zdobyć?
  • Jakie trudności mogą napotkać na swojej drodze?

Spotkanie konsultacyjne II

Zapytaj grupę, jak postępują prace przy zbieraniu materiałów. Czy pojawiły się jakieś trudności? Jakie? Spróbujcie je wspólnie rozwiązać.

Zwróć uwagę na:

 1. wybór formy archiwum

  • Czy wybrane archiwum jest adekwatne do zgromadzonego materiału?
  • Czy grupa posiada potrzebne umiejętności do zarządzania archiwum?
  • Czy grupa posiada zasoby potrzebne do uzupełniania archiwum?
 2. podział zadań w grupie

  • Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań w grupie?
  • Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

Spotkanie konsultacyjne III

Zapytaj grupę, na jakim etapie są przygotowywania prezentacji.

Zwróć uwagę na:

 • Czy grupa ma świadomość limitu czasowego prezentacji?
 • Jeśli więcej niż jedna osoba będzie przedstawiać prezentację, czy podział zadań w grupie jest jasny?
 • Czy prezentacja ma odpowienią strukturę: wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie?
 • Czy grupa zapoznała się z materiałem pomocniczym „Archiwum - tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC)?
 • Czy grupa ma potrzebny sprzęt do swojej prezentacji?

Ewaluacja

Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC) i „Archiwum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC).

Tabelę oceny pracy grupy możesz uzupełniać na bieżąco.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy grupy projektowej „Archiwum — podział zadań” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Tworzenie archiwum” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Prezentacja archiwum” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla grup „Archiwum — harmonogram” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Archiwum — tabela oceny prezentacji” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zasoby ?

Sprzęt

 • komputery z dostępem do internetu
 • rzutnik podłączony do komputera z dostępem do internetu
 • do wyboru przez grupy:

  • telefon komórkowy z aparatem cyfrowym
  • aparat cyfrowy
  • kamera cyfrowa
  • dyktafon
  • skaner

Programy i aplikacje do publikowania treści w sieci

Strony internetowe

wróć na górę