1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

To jest projekt na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Co się stanie z nowymi mediami?

wróć do spisu treści

Zadanie ?

Projekt zakłada zebranie informacji dotyczących rynku nowych mediów, postawienie hipotez na temat ich przyszłości i wykonanie plakatu prezentującego pracę grupy. Analiza dotyczyć będzie obszarów takich jak: treści, regulacje, reklama i prywatność.

Celem projektu jest:

 • dokonanie analizy sytuacji na rynku nowych mediów
 • nabycie kompetencji związanych ze stawianiem hipotez i argumentowaniem
 • wzrost kompetencji w zakresie umiejętności pracy w grupie i prezentacji informacji
wróć do spisu treści

Rezultat ?

Każda grupa w trakcie realizacji projektu stworzy plakat prezentujący poparte argumentami hipotezy na temat przyszłości nowych mediów.

wróć do spisu treści

Czas trwania ?

Czas przewidziany na realizację projektu to 6 tygodni.

Projekt można odpowiednio zmodyfikować do 4 lub 8 tygodni, zmniejszając lub zwiększając zakres działań.

Jeśli chcesz zrealizować krótszy projekt, możesz zrezygnować z:

 • przeprowadzania ankiet i wywiadów przez grupy projektowe
 • formułowania hipotez dotyczących jednego ze wskazanych obszarów

Jeśli chcesz zrealizować dłuższy projekt, możesz rozbudować go o:

 • dokumentację przeprowadzonych ankiet i wywiadów lub
 • dokumentację działań na wspólnym blogu klasowym
wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?

Wiedza

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, czym są nowe media
 • wiedzą, jak wygląda rynek nowych mediów
 • wiedzą, czym jest hipoteza i pytanie badawcze

Umiejętności

Uczestnicy i uczestniczki:

 • potrafią dokonać analizy rynku nowych mediów
 • potrafią postawić hipotezy na podstawie przeprowadzonej analizy
 • potrafią uargumentować postawione hipotezy
 • posiadają umiejętność organizacji pracy w grupie
 • posiadają umiejętność współpracy w grupie
 • potrafią dzielić się zadaniami w grupie
 • potrafią stworzyć harmonogram swojej pracy w grupie
 • potrafią przeprowadzić ankiety lub wywiady na podstawie przygotowanego kwestionariusza
 • potrafią zaprezentować swoją pracę na sesji plakatowej
wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?

 1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
 2. Refleksja nad sposobami korzystania z nowych mediów: własnym i wybranej osoby. Wypełnienie karty pracy indywidualnej „Korzystanie z nowych mediów” (ODT, DOC).
 3. Zaplanowanie procesu analizy. Wypełnienie karty pracy „Plan analizy” (ODT, DOC).
 4. Zebranie materiałów potrzebnych do analizy.
 5. Spotkanie konsultacyjne I.
 6. Przeprowadzenie ankiet lub wywiadów.
 7. Przeprowadzenie analizy nowych mediów.
 8. Sformułowanie wniosków wynikających z analizy. Wypełnienie karty pracy „Wnioski”. (ODT, DOC)
 9. Spotkanie konsultacyjne II.
 10. Sformułowanie własnych hipotez dotyczących regulacji, reklamy, treści i prywatności. Wypełnienie karty pracy „Hipotezy” (ODT, DOC).
 11. Stworzenie opowieści dotyczącej przyszłości nowych mediów.
 12. Zaplanowanie pracy nad plakatem.
 13. Spotkanie konsultacyjne III.
 14. Wykonanie plakatu.
 15. Przygotowanie prezentacji. Wypełnienie karty pracy „Prezentacja plakatu” (ODT, DOC).
 16. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?

Spotkanie wprowadzające

Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:

 1. zostaną przydzieleni do grup projektowych
 2. zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych
 3. zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem
 4. zaplanują następne spotkanie grup projektowych
 5. dowiedzą się, czym są pytania badawcze i hipotezy
1.

Napisz na tablicy tytuł projektu: „Co się stanie z nowymi mediami?”. Zapytaj grupę, w jaki sposób można szukać odpowiedzi na to pytanie. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy.

Jeśli wśród odpowiedzi nie pojawią się takie propozycje, zwróć uwagę na:

 • zapytanie ekspertów
 • zapoznanie się ze scenariuszami science fiction
 • zapoznanie się z prognozami, obserwowanie trendów
 • poszukanie informacji na temat ostatnich nowinek technologicznych
 • dokonanie analizy sytuacji i sformułowanie hipotez

Wprowadź pojęcie pytania badawczego i hipotezy.

Pytanie badawcze:

 • jest to pytanie, na które szuka się odpowiedzi
 • może być ogólne lub bardziej szczegółowe (np. „Co stanie się z nowymi mediami?” albo „Jaka jest przyszłość smartfonów?”)
 • na podstawie pytania konstruuje się później hipotezy

Hipoteza:

 • jest to przypuszczenie dotyczące określonej prawidłowości w świecie
 • ma formę twierdzenia (np. „Dominacja mediów elektronicznych będzie powodowała spadek koncentracji”, „Będzie więcej reklam w internecie”)
 • im precyzyjniejsze hipotezy, tym łatwiej je zweryfikować — sprawdzić ich prawdziwość
2.

Opowiedz grupie o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).

Zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • samodzielność oraz zaangażowanie uczestników i uczestniczek potrzebne do realizacji projektu
 • ideę pracy w grupie przy projekcie
 • czas trwania projektu
 • spotkania konsultacyjne
 • karty pracy grupy projektowej
 • tabele oceniania
3.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy po 5 osób. Rozdaj każdej grupie harmonogram projektu i poproś o zapoznanie się z nim. Wspólnie prześledźcie harmonogram.

Zwróć uwagę na:

 • terminy spotkań konsultacyjnych (jeśli to możliwe ustalcie ich daty i godziny)
 • kolejność działań w projekcie

Jeśli pojawią się pytania, spróbujcie wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.

4.

Rozdaj grupom karty pracy grupy projektowej i tabele oceniania. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi materiałami.

Zwróć uwagę że:

 • karty pracy grupy projektowej są podstawą do spotkań konsultacyjnych i oceny pracy grupy
 • karty pracy grupy projektowej pomagają grupom planować i realizować projekt na poszczególnych etapach

Spotkanie konsultacyjne I

Poproś o krótkie przedstawienie indywidualnych kart pracy „Korzystanie z nowych mediów” (ODT, DOC). Następnie pozwól grupie opowiedzieć o wykonanej do tej pory pracy.

Zwróć uwagę na:

 • postawione pytania badawcze i gromadzenie danych

  • Czy postawione pytania nie są zbyt ogólne?
  • Czy grupa ma możliwość dotarcia do danych i informacji, które przybliżą ją do odpowiedzi na postawione pytania?
  • Czy zaplanowany sposób gromadzenia informacji jest możliwy do zrealizowania?
 • wypisanie działań i terminy

  • Czy jest realne wykonanie takiego projektu?
  • Czy działania są szczegółowo wypisane?
  • Czy podane działania można rozpisać bardziej szczegółowo?
  • Czy uczestniczki i uczestnicy wiedzą, jak wykonać poszczególne działania?
  • Jak są rozdzielone zadania między osobami?
  • Czy poszczególne osoby posiadają umiejętności potrzebne do wykonania zadań? Jeśli nie, czy mają pomysł, w jaki sposób zdobyć te umiejętności?

Spotkanie konsultacyjne II

Poproś o krótkie przedstawienie wypełnionej karty pracy „Wnioski” (ODT, DOC).

Zwróć uwagę na:

 • wnioski
  • Czy grupa uwzględniła podane 4 obszary w swojej analizie?
  • Czy sformułowane wnioski wynikają ze zgromadzonych przez grupę danych?
  • Czy zgromadzone dane są poprawnie zanalizowane?
 • współpracę w grupie
  • Czy uczestnicy i uczestniczki zgadzają się na przyjęty podział zadań w grupie?
  • Czy pojawiają się konflikty i nieporozumienia? Jak są rozwiązywane?

Spotkanie konsultacyjne III

Poproś grupę o prezentację postawionych hipotez i plany dotyczące wykonania plakatu.

Zwróć uwagę na:

 • postawione hipotezy
  • Czy zostały sformułowane prawidłowo?
  • Czy nie są zbyt ogólne?
  • Czy mają związek z postawionymi pytaniami badawczymi?
  • Czy postawione hipotezy można zweryfikować na podstawie zebranych przez uczestników projektu informacji?
 • wykonanie plakatu
  • Czy informacje, które znajdą się na plakacie są jasne i przejrzyste?
  • Czy plakat jako całość ma czytelną strukturę?
  • Czy nie zaplanowano umieszczenia zbyt dużej ilości materiałów na plakacie?
  • Jak grupa planuje zaprezentować informacje na plakacie?
  • Czy podjęto decyzję, które informacje należy bardziej wyeksponować, a które mniej?
 • etap pracy
  • Jakie działania pozostały, żeby ukończyć projekt i wykonać plakat?
  • Ile czasu zostało?
  • Czy jest realne wykonanie wszystkich działań, które grupa planuje?
  • Z czego grupa decyzuje się zrezygnować, jeśli jest zbyt mało czasu?

Ewaluacja

Do ewaluacji wykorzystaj materiał pomocniczy „Tabele oceny prezentacji plakatu” (ODT, DOC), którą można uzupełniać na bieżąco.

wróć do spisu treści

Materiały ?

karta pracy grupy projektowej „Plan analizy” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Wnioski” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Hipotezy” (ODT, DOC)

karta pracy grupy projektowej „Prezentacja plakatu” (ODT, DOC)

karta pracy indywidualnej „Korzystanie z nowych mediów” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla grup „Harmonogram — nowe media” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Tabela oceny prezentacji plakatu” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zasoby ?

Sprzęt

 • komputery z dostępem do internetu
 • materiały do wykonania plakatów: tektury/bristol, biały papier, drukarka, mazaki

Strony internetowe

Wskazówki dotyczące przygotowania plakatów:

Artykuły związane z przyszłością mediów

wróć na górę