1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały

To jest projekt na poziomie szkoła ponadgimnazjalna.

Powiadomić, zaciekawić, przekonać — planujemy kampanię promocyjną

wróć do spisu treści

Zadanie ?

Grupy uczestników i uczestniczek przygotowują projekt kampanii promocyjnej wybranego wydarzenia kulturalnego lub akcji społecznej, odpowiednio dobieracjąc formy promocji i sposoby docierania do odbiorców.

Celem projektu jest:

 • nabycie umiejętności tworzenia przekazów medialnych w różnych konwencjach
 • zwiększenie wiedzy o podstawowych technikach marketingowych
 • rozwój umiejętności prezentowania wyników pracy na forum grupy, z uwzględnieniem znajomości zasad proksemiki oraz medialnego savoir-vivre'u
wróć do spisu treści

Rezultat ?

Każda grupa w trakcie realizacji projektu przygotuje co najmniej 2 utwory o funkcji reklamowo-informacyjnej oraz prezentację swojej kampanii na forum grupy.

wróć do spisu treści

Prezentacja na forum ?

Jest to komentarz towarzyszący przygotowanym materiałom promocyjnym. Prezentacja powinna zawierać:

 • opis założeń i metod kampanii
 • przedstawienie planowanego wydarzenia lub akcji: nazwę, miejsce, czas, charakter, przebieg itp.
 • określenie grupy docelowej odbiorców i sposobów docierania do niej
 • opis materiałów promocyjnych pod względem zastosowania:gatunków medialnych, ich połączeń i zabaw z konwencją oraz elementów informacji, opinii i perswazji
 • wskazanie i uzasadnienie, które elementy materiałów promocyjnych mogą być atrakcyjne i zachęcające dla docelowych odbiorców

Możliwe formy materiałów promocyjnych:

 • projekt bilbordu ulicznego (w formacie A2)
 • plakat reklamowo-informacyjny (w formacie A2)
 • krótka narracja cyfrowa
 • krótki filmik spełniający wymogi gatunkowe reklamy, wypowiedzi informacyjnej, dokumentu lub reportażu filmowego
 • ulotka informacyjno-reklamowa
 • artykuł prasowy (na co najmniej 1800 znaków) w formie reklamy, informacji, wywiadu itp., o przemyślanej rozkładówce, najlepiej ilustrowany zdjęciami lub innymi obrazami
 • felieton lub artykuł publicystyczny o ukrytej funkcji promocyjnej
 • audycja radiowa spełniająca wymogi gatunkowe reklamy, informacji, wywiadu itp.
 • materiał promocyjny o innej formie, skonsultowanej z osobą prowadzącą i przez nią zaakceptowanej
 • fanpage lub strona wydarzenia na portalu społecznościowym
 • plan spotkania promocyjnego

  Spotkanie promocyjne z dziennikarzami, działaczami społecznymi lub inną grupą osób ma na celu poinformowanie o wydarzeniu, dyskusję na temat zwiększenia szans jego powodzenia lub zachęcenie do uczestnictwa w nim.

  Plan spotkania powinien obejmować (1) projekt sali, w której będzie się ono odbywało (projekt w formie planszy lub slajdu, uwzględniający takie elementy jak: układ stołów i krzeseł, miejsce dla prowadzącego, ustawienie potrzebnych narzędzi do prezentacji, miejsca na poczęstunek, elementy dekoracyjne i kolorystyczne, banery itp.) oraz (2) scenariusz spotkania.

Materiały przygotowywane przez zespoły powinny być różnorodne, każdy z nich powinien wykorzystywać inne medium.

wróć do spisu treści

Czas trwania ?

5 tygodni. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie:

 • zajęć wprowadzających (45 min.)
 • 2–3 spotkań konsultacyjnych dla każdej z grup projektowych
 • spotkania, na którym grupy zaprezentują wyniki pracy

W zależności od możliwości, czas projektu może zostać skrócony (min. 3 tygodnie) lub wydłużony (maks. 7 tygodni). W takim przypadku rozważ zredukowanie lub rozszerzenie ilości materiałów promocyjnych przygotowywanych przez grupy.

wróć do spisu treści

Cele operacyjne ?

Wiedza

Uczestnicy i uczestniczki posiadają wiadomości na temat:

 • konwencji przekazów medialnych, zwłaszcza ich wyznaczników gatunkowych;
 • możliwych sposobów dopasowywania przekazów do założonych celów;
 • możliwości łączenia i mieszania różnych konwencji, w tym gatunkowych;
 • wykorzystania przekazów pewnego typu do innych celów, niż by na to wskazywała ich forma (np. wykorzystania informacji w przekazie perswazyjnym);
 • technik projektowania przestrzeni zależnie od potrzeb (jeśli tworzą materiał promocyjny „Plan spotkania”);
 • zasad medialnego savoir-vivre'u wystąpień publicznych;
 • organizacji pracy w grupie i tworzenia planu działań.

Umiejętności

Uczestniczki i uczestnicy potrafią:

 • podzielić się zadaniami, zaplanować pracę w grupie i skutecznie w niej działać;
 • dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do tworzenia przekazów, w zależności od ich celów;
 • tworzyć przekazy medialne, świadomie stosując różne konwencje i gatunki;
 • łączyć różne konwencje i bawić się gatunkami;
 • wskazać grupę docelową kampanii reklamowej i wymyślić atrakcyjne dla niej materiały promocyjne;
 • wybrać najbardziej efektywne drogi komunikacji z odbiorcami;
 • prezentować wyniki swojej pracy w sposób interesujący i przystępny dla odbiorców.
wróć do spisu treści

Etapy realizacji projektu ?

 1. Spotkanie wprowadzające i utworzenie grup projektowych.
 2. Wybór lub wymyślenie promowanej inicjatywy społeczno-kulturalnej.
 3. Wybór typów materiałów promocyjnych do wykonania.
 4. Określenie grupy docelowej kampanii.
 5. Obmyślenie ogólnego pomysłu na kampanię (np. haseł reklamowych, sposobu połączenia materiałów w spójną całość).
 6. Podział zadań.
 7. Spotkanie konsultacyjne I.
 8. Doprecyzowanie koncepcji kampanii promocyjnej.
 9. Wykonanie materiałów promocyjnych, w tym wybór oprawy wizualnej, gatunków i konwencji.
 10. Postprodukcja lub redagowanie.
 11. Spotkanie konsultacyjne II.
 12. Dopracowanie materiałów promocyjnych.
 13. Przygotowanie wystąpienia: wybór formy i mówców, sporządzenie notatek.
 14. Prezentacja wyników pracy przez poszczególne grupy.
 15. Końcowa refleksja.
wróć do spisu treści

Wskazówki dla osoby prowadzącej ?

Wprowadzenie do projektu

Na spotkaniu wprowadzającym uczestnicy i uczestniczki:

 • zostaną przydzieleni do grup projektowych;
 • zapoznają się z zasadami pracy w grupach projektowych;
 • zapoznają się z oczekiwanymi rezultatami projektu i jego harmonogramem;
 • zaplanują następne spotkanie grup projektowych;
 • wstępnie podzielą się zadaniami w grupie — zorganizują pracę na następny tydzień, aż do kolejnego spotkania;
 • zastanowią się nad sposobami skutecznego docierania do potencjalnych uczestników inicjatywy społecznej lub kulturalnej;
 • przywołają atrakcyjne ich zdaniem przekazy reklamowe i promocyjne;
 • rozważą, jakie gatunki przekazów medialnych są możliwe do zastosowania w ramach kampanii promocyjnej.
1.

Przeprowadź dyskusję na temat możliwych dróg rozpowszechniania wiadomości o wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych takich jak koncerty, premiery filmów, imprezy klubowe, wystawy sztuki, wykłady, panele dyskusyjne, zbiórki charytatywne, manifestaje, happeningi, przemarsze itp.

Na tablicy zapisuj media (np. prasa, telewizja) i gatunki przekazów medialnych (np. reklama, ulotka, plakat, artykuł) wymieniane przez uczniów. W razie potrzeby uzupełniaj listę.

Pytania pomocnicze:

 • Za pośrednictwem jakich mediów można dotrzeć do potencjalnych uczestników? (Radio, telewizja, internet, rozdawanie ulotek, plakaty uliczne i bilbordy…)
 • Które metody promocji są najskuteczniejsze? Czy jedna metoda może być najlepsza dla wszystkich typów wydarzeń? Na czym polegają różnice?
 • Jakie gatunki przekazów są wykorzystywane w kampaniach promocyjnych? (Plakat, bilbord, ulotka, artkuł prasowy, wywiad, reportaż, audycja radiowa…)
 • W jaki sposób twórcy kampanii łączą wszystkie jej elementy w konsekwentny przekaz? Jakie są elementy wspólne różnych typów przekazów?
 • W jaki sposób w kampanii uwidaczniają się: informacje, opinie, perswazje, manipulacje?

Poproś o podanie przykładów wyjątkowo udanych kampanii promocyjnych i o uzasadnienie opinii.

2.

Opowiedz o formie pracy projektowej. Skorzystaj z materiału pomocniczego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC).

Zaproponuj następnie uczestnikom i uczestniczkom zabawę w pracę specjalistów od reklamy czy marketingu. Podkreśl zespołowy charakter pracy.

Zwróć uwagę na rezultaty projektu: materiały promocyjne i końcową prezentację. Przedstaw możliwe typy materiałów do wyboru. Zwróć uwagę, że lista nie jest kompletna — uczestnicy i uczestniczki mogą przedstawić swoje propozycje.

3.

Podziel uczestników na grupy projektowe.

Optymalna liczebność grupy to 6 osób. Poproś o to, aby grupy usiadły razem.

Każdej grupie daj następujące materiały pomocnicze: Kampania promocyjna — harmonogram (ODT, DOC), Kampania promocyjna — tabela oceny pracy grupy (ODT, DOC) oraz karta pracy Kampania promocyjna — 1. etap (ODT, DOC).

Omów zadania, jakie mają wykonać uczestnicy i uczestniczki w pierwszym tygodniu projektu.

Wspólnie prześledźcie harmonogram. Spróbujcie razem odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

4.

Pozwól grupom na swobodną rozmowę, podczas której będą mogły wstępnie zorganizować pracę. Na koniec umów się z poszczególnymi grupami na spotkanie konsultacyjne I. Poproś wszystkie grupy o przyniesienie wypełnionej karty pracy Kampania promocyjna — 1 etap (ODT, DOC).

Spotkanie konsultacyjne I

Poproś grupę o wypełnioną kartę pracy Kampania promocyjna — 1. etap (ODT, DOC).

Wspólnie zastanówcie się i przedyskutujcie, czy grupa:

 • realnie ocenia swoje możliwości i ma szansę pomyślnej realizacji zadania?

  W przypadku wątpliwości rozważcie np. zaangażowanie do pracy nad określonym materiałem większej ilości osób albo zamianę planowanego materiału promocyjnego na technicznie łatwiejszy w realizacji.

 • rozpisała zadania wystarczająco szczegółowo?
 • rozdzieliła zadania równomiernie?

  Czy jedna osoba nie będzie się zajmowała wszystkim albo może ktoś jest odsunięty od pracy przez resztę grupy?

 • zna wyznaczniki gatunkowe i konwencje stosowane w obrębie wybranych materiałów?

  Np. jeśli wybiorą plakat — sprawdź, czy wiedzą, co powinno się na nim znajdować, aby spełniał swoje zadanie, jak uczynić go ciekawym dla odbiorców itp.

 • widzi jakieś niedociągnięcia w swojej pracy, które z czasem mogą się przerodzić w poważne problemy?

  Jeśli tak, postarajcie się znaleźć rozwiązanie zawczasu.

Przypomnij grupie szczegółowe wymogi odnośnie wykonania materiałów: formaty, orientacyjna długość filmików czy audycji, objętość tekstów.

Przekaż grupie kartę pracy Kampania promocyjna — 2. etap (ODT, DOC). Poinstruuj grupę, że najlepiej, jeśli spotkają się i wypełnią wspólnie kartę w 2. tygodniu prac, zaś tygodnie 3. i 4. przeznaczą w całości na wykonanie materiałów. Umówcie się na następne spotkanie konsultacyjne. Poproś grupę, aby przyniosła na spotkanie wypełnioną kartę pracy oraz przygotowane materiały promocyjne lub ich wersje robocze. Rozważ przeprowadzenie dodatkowego spotkania konsultacyjnego w połowie 3. tygodnia. Dzięki temu sprawdzisz, czy prace posuwają się we właściwym tempie, czy każdy robi, co do niego należy i czy pomysły na materiały promocyjne odpowiadają potrzebom określonej wcześniej grupy docelowej.

Spotkanie konsultacyjne II

Poproś grupę o wypełnioną kartę pracy (Kampania promocyjna — 2. etap prac (ODT, DOC)) oraz o prezentację materiałów promocyjnych.

Zapytaj grupę, czy jej członkinie i członkwie mają jakieś wątpliwości związane z formą lub treścią prezentacji końcowej. Zwróć szczególną uwagę na aspekty związane z analizą przygotowanych przez grupę materiałów pod względem funkcji poszczególnych elementów, zastosowanego gatunku czy konwencji. Postaraj się poprowadzić rozmowę tak, by wątpliwości uczestników i uczestniczek zostały rozwiane.

W przypadku, gdy prace grupy będą bardzo opóźnione, spróbuj wspólnie z grupą opracować nowy plan pracy na zbliżający się tydzień, tak aby udało się mimo wszystko przygotować potrzebne materiały na czas. Postaraj się na nowo zmotywować członków i członkinie grupy. Dowiedz się, czy grupa boryka się z jakimiś innymi problemami i postaraj się pomóc w ich rozwiązaniu.

Poinformuj grupę o terminie spotkania, na którym prezentowane będą wyniki prac. Rozdaj kartę pracy Kampania promocyjna — 3. etap (ODT, DOC).

Ewaluacja

Skorzystaj z materiału pomocniczego „Kampania promocyjna — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC). Możesz uzupełniać go na bieżąco.

wróć do spisu treści

Materiały ?

materiał pomocniczy dla grup „Kampania promocyjna — harmonogram” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy „Kampania promocyjna — tabela oceny pracy grupy” (ODT, DOC)

karta pracy „Kampania promocyjna — 1. etap” (ODT, DOC)

karta pracy „Kampania promocyjna — 2. etap” (ODT, DOC)

karta pracy „Kampania promocyjna — 3. etap” (ODT, DOC)

materiał pomocniczy dla prowadzącego „Prowadzenie projektów z grupami” (ODT, DOC)

wróć do spisu treści

Zasoby ?

Sprzęt

 • komputery z dostępem do internetu
 • rzutnik
 • materiały papiernicze (tektury/bristol, biały papier, mazaki)
 • drukarka
 • kamera, aparat, dyktafon — w zależności od potrzeb

Oprogramowanie i aplikacje

Materiały z lekcji

Literatura

Przykłady kampanii promocyjnych i społecznych

Dla grupy przygotowującej materiał „Plan spotkania”

 • wiedza w pigułce z lekcji „Jak przestrzeń na nas działa? ”
 • wyszukanie materiałów w internecie na temat: proksemiki, badań Edwarda Halla (autora książki Ukryty wymiar), psychologii środowiskowej i spostrzeżeń Humphry'ego Osmonda na temat rozkładu stołów szpitalnej świetlicy, wpływu kolorów na nasze samopoczucie.
wróć na górę